Czekaj...

Regulamin Parkingu

Regulamin Parkingu Niestrzeżonego, Dozorowanego, Płatnego
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy,
ul.
Wiertnicza 26a w Warszawie

§1

 1. Parkingiem w obiekcie i przy obiekcie sportowym ul. Wiertnicza 26 zarządza m.st Warszawa – Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy, zwany dalej Zarządcą.
 2. Parking jest niestrzeżony, dozorowany, płatny, czynny w tygodniu w godzinach: 6:00 – 23:00, a w weekendy od 8:00 do 23:00.
 3. Opłata należna jest za okres postoju na parkingu naziemnym i podziemnym w godzinach 6:00-23:00 w tygodniu, a  w weekendy w godzinach 8:00-23:00.
 4. Za parkowanie na parkingu podziemnym i naziemnym po godzinie 23:00 naliczana jest opłata karna (nie dotyczy najemców hali). Opłaty za parking przyjmowane są do godziny 22:00 danego dnia w recepcji. Po godzinie 22:00 opłaty za parking można dokonać w kasie automatycznej znajdującej się na zewnątrz obiektu przy boisku. Opłatę karną za parkowanie po godzinie 23:00 uiszcza się kolejnego dnia w tygodniu od godziny 6:00 oraz od godziny 8:00 w weekendy. Wjazd i wyjazd w ciągu pierwszych 30 minut na teren parkingu jest bezpłatny.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję, o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania lub zmianie użytkowania czy godzin otwarcia parkingu. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie www.centrumsportuwilanow.pl lub w recepcji obiektu.
 6. Sprawy związane z bieżącą działalnością parkingu zgłaszane są bezpośrednio do recepcji obiektu sportowego lub kierownika obiektu.

 

§2

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

 1. Użytkownik parkingu to osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z parkingu.
 2. Miejsce parkingowe to wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

 

§3

 1. Z chwilą otrzymania biletu jednorazowego uprawniającego do wjazdu na parking dochodzi między Zarządcą, a Użytkownikiem do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy.
 3. Umowa nie obejmuje strzeżenia pojazdu bądź przechowywania rzeczy ruchomych i wygasa z chwilą wyjazdu.

 

§4

 1. Aby wjechać na teren parkingu należy podjechać do automatu kontroli wjazdu i poprzez wciśnięcie przycisku pobrać bilet.
 2. Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za bilet jednorazowy u pracownika recepcji w obiekcie sportowym ( między 6:00-22:00 w tygodniu i 8:00-22:00 w weekend) lub bezpośrednio w kasie automatycznej znajdującej się przy boisku, a następnie podjechać, w ciągu 15 min., do automatu kontroli wyjazdu i włożyć opłacony bilet do czytnika lub zbliżyć kartę. Opłatę karną można uiścić w recepcji dopiero kolejnego dnia od 6:00 w tygodniu i 8:00 w weekendy.
 3. Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalona w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.
 4. Do bezpłatnego wjazdu na teren parkingu w przypadku wystąpienia takiej konieczności upoważnione są wyspecjalizowane służby takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja i straż miejska, pogotowie gazowe, wodnokanalizacyjne, śmieciarki itp. oraz organizatorzy imprez odbywających się w szkole lub obiekcie sportowym (do 10 samochodów max. w zależności od wielkości imprezy, dzierżawcy i najemcy powierzchni obiektu sportowego) oraz upoważnieni pracownicy.
 5. Kierowca pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pobiera przy wjeździe na teren parkingu bilet jednorazowego użytku. Przy wyjeździe z terenu parkingu, pracownik recepcji wydaje kierowcy za pokwitowaniem bezpłatny bilet wyjazdowy, odnotowując ten fakt w rejestrze wyjazdów bezpłatnych.
 6. Zabroniony jest wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące lub radioaktywne, jak również innych pojazdów, przewożących nieodpowiednio zabezpieczone materiały niebezpieczne.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu parkingowego pobierana jest opłata dodatkowa według aktualnie obowiązującego cennika.

 

§5

 1. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samochody lub inne pojazdy pozostawione na parkingu, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne rzeczy ruchome pozostawione na parkingu lub we wnętrzu pojazdu.
 2. Zarządca nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni użytkownicy lub osoby trzecie. Szkody muszą być zgłoszone w każdym wypadku Kierownikowi Obiektu lub recepcji.
 3. Użytkownik odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Zarządcy, w szczególności za zanieczyszczenia parkingu, szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu, oraz szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić takie szkody Zarządcy natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem parkingu.

 

§6

 1. Pojazdy mogą być parkowane wyłącznie na przeznaczonych do tego celu miejscach postojowych, z wyłączeniem miejsc oznaczonych jako zarezerwowane dla stałych użytkowników. W razie nieprzestrzegania powyższego przez Użytkownika, Zarządca jest uprawniony do zlecenia odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym.
 4. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz.
 5. Na parkingu zabronione jest mycie pojazdów, palenie tytoniu, używanie otwartego ognia oraz niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników.
 6. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa jest zabronione.
 7. Na miejscach postojowych, jezdniach parkingu oraz na rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie pojazdów, sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również spuszczanie, wymienianie lub uzupełnianie płynów w pojazdach (cieczy chłodzącej, paliwa, oleju, itp.) oraz zaśmiecanie.
 8. Przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem, a przejście piesze do i z pojazdu winno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności wymaganej w tego typu miejscach.

 

§7

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu poprzedniego, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownika zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku przywróceniem stanu zgodnego z poprzednim oraz z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

 

§8

 1. Użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Regulamin i Cennik są wywieszone w widocznym miejscu przed wjazdem na parking, w holu głównym w pływalni, na stronie www.centrumsportuwilanow.pl oraz dostępny jest do wglądu w recepcji.

 

Warszawa, 01-04-2021 r.

 

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA / SYTA