Czekaj...

Rekrutacja

Główne odpowiedzialności:

- prowadzenie zajęć z nauki pływania,
- prowadzenie dozoru ratowniczego na terenie pływalni,
- ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni,
- natychmiastowe reagowanie sygnał wezwania pomocy i podejmowania akcji ratunkowej,
- współpraca z opiekunami grup oraz instruktorami prowadzącymi zajęcia na pływalni pod kątem bezpieczeństwa uczestników zajęć,
- prowadzenia dokumentacji: dziennik rejestrów wypadków oraz dziennika pracy,
- kontrola stanu technicznego sprzętu ratowniczego,
- kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących,
- dbanie o czystość, estetykę oraz porządek stanowiska ratowniczego na płycie basenowej.

Wymagania niezbędne:
- ukończone 18 lat,
- obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego  zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- wykształcenie: średnie,
- staż pracy: minimum 1 rok,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- aktualne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747) lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego,
- aktualne zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadanie uprawnień instruktorskich i innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Mile widziane:
- wykształcenie: wyższe (sportowe, AWF),
- staż pracy na stanowisku instruktor/ratownik wodny,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność, sumienność,
- samodzielność, kreatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów i oświadczeń zgodnie z treścią ogłoszenia na adres  lub składanie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Sportu Wilanów,
ul. Wiertnicza 26a, 02-952 Warszawa (sekretariat na I piętrze) z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja Ratownik – Instruktor pływania” w terminie do dnia 10.09.2022 r.

 

Szczegóły oferty Centrum Sportu Wilanów dostępne po kliknięciu zakładki


OBIEKTY - BASEN / HALA / BOISKO - UL.WIERTNICZA / GUBINOWSKA / UPRAWNA / SYTA